Huumetestit

Luin tässä tuolta päihdelinkin usein kysytyt kysymykset kohasta että kauan mikäkin huume näkyy nii musta tuntuu että se ei pidä yhtään paikkaansa

Eri aineiden toteamisajat vaihtelevat voimakkaasti. Periaatteessa pisimpään näytteessä säilyvät kannabis ja tietyt lääkkeet (lähinnä bentsodiatsepiinit), nopeimmin taas katoavat opiaatit sekä sen johdannaiset. Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että kannabiksen toteamisaika virtsasta vaihtelee satunnaiskäyttäjän 1-5 vuorokaudesta suurkäyttäjän jopa 14 vuorokauteen. Amfetamiinin toteamisaika on 2-6 vuorokautta, heroiinin ja morfiinin taas 1-2 vuorokautta. Buprenorfiini näkyy 0-1 vuorokautta ja esim. kokaiini 1-2 vuorokautta. Bentsodiatepiinien toteamisajat vaihtelevat lääkeaineesta riippuen melko paljon, esimerkiksi midatsolaami näkyy testeissä 1-2 vuorokautta ja oksatsepaami 5-7 vuorokautta, kun taas diatsepaami voi näkyä 21 vuorokaudenkin ajan.

Muualla olen lukenut

Yhtyneet laboratoriot: Taulukko 3. Huume- ja lääkeaineiden viitteelliset toteamisajat virtsanäytteestä tehdyssä seulontatutkimuksessa.

Käytetty aine toteamisaika

Kannabis (mm. THC)
Kertakäyttö < 3 vrk
Tavanomainen säännöllisempi käyttö < 4
Päivittäinen käyttö < 10
Pitkäaikainen päivittäinen käyttö** < 36

** Kannabisjohdannaiset varastoituvat rasvakudokseen, ja ne vapautuvat vähitellen verenkiertoon ja erittyvät edelleen virtsaan.

Stimulantit
Amfetamiini 2–3 vrk
Kokaiini 2–3
Metamfetamiini < 2
MDMA (ekstaasi) < 2

Bentsodiatsepiinit
Alpratsolaami 2–7 vrk
Diatsepaami 4–5
Dikaliumkloratsepaatti 5–14
Klooridiatsepoksidi 5–14
Midatsolaami 2–3
Oksatsepaami 5–14
Tematsepaami 5–7
Triatsolaami 1–2
Tsopikloni 2–3

Opiaatit
Metadoni (korvaushoitoannos) * 7–9 vrk
Kodeiini/morfiini < 1
6-monoasetylmorfiini (MAM) 2–4 tuntia
morfiini(glukuronidi) < 2 vrk
kodeiini(glucuronidi) < 3
dekstropropoksifeeni/normetaboliitti* 6–48 tuntia
dihydrokodeiini < 2 vrk
buprenorfiini* 48–56 tuntia
buprenorfiinikonjugaatit* < 7 vrk

Muut
Fensyklidiini* 2–30 vrk
LSD* < 1