Kompleksinen alkoholiriippuvuus

Termi kompleksisuus tuo useimpien ihmisten mieleen mielikuvan monimutkaisista prosesseista ja moniulotteisista yhteyksistä eri asioiden välillä. Todellisuudessa useat ilmiöt ovatkin monimutkaisia ja moniulotteisia. Liiallinen asioiden yksinkertaistaminen loitointaa meitä ymmärtämästä eri ilmiöiden todellista luonnetta. Kompleksisuusteoria tarjoaa ajatusmalleja ymmärtää ilmiöiden luonnetta holistisesti ja monitieteellisesti.

Kompleksisuusteoriassa korostetaan kokonaisvaltaista ajattelua, jossa erilaisten ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet nähdään osana eri järjestelmien toimintaa. Kompleksisuusteoriassa painotetaan järjestelmän osien ominaispiirteiden sijasta järjestelmän osien välistä keskinäistä vuorovaikutusta.

[i]Aggregatiivinen kompleksisuus liittyy toisiinsa linkittyneisiin järjestelmiin. Aggregatiivinen kompleksisuusajattelu ei perustu yksinkertaisiin matemaattisiin malleihin, vaan holistiseen ajatteluun ja synergiaan eri järjestelmien välillä.

Aggregatiivisen kompleksisuusajattelun peruskäsitteitä ovat vuorovaikutussuhteet järjestelmien välillä, järjestelmien sisäinen rakenne, systeemien toimintaympäristö, oppiminen ja emergentti käyttäytyminen. Tämän ajattelumallin mukaan järjestelmät voivat muuttua ja kasvaa. Järjestelmät voivat myös muokata, reagoida ja ennakoida toisten järjestelmien toimintaa. Sisäinen järjestelmä käyttää energiaa, informaatiota ja materiaalivirtoja. Kompleksinen järjestelmä voi sopeutua toimintaympäristö muutoksiin, koska sillä on sisäisiä itsensä organisoituvia osasia ja alasysteemejä.

Kompleksisen järjestelmä on aina enemmän kuin sen osiensa summa. Näin kompleksisella järjestelmällä voi olla emergenttejä ominaispiirteitä, jotka eivät täydellisesti palaudu sen eri osiin.[/i]

http://foresight.fi/komplesisuusteoria-ja-tulevaisuuden-hahmottaminen/

Mielestäni sopii hyvin myös ihmisen alkoholiongelman käsittelyyn siinä kuin tuo liiallinen yksinkertaistaminenkin lineaariseksi ongelmaksi. - Kun korkin laittaa kiinni, ei ongelmaa enää ole!

Ihminen on kompleksinen otus, joka elää kompleksisessa ympäristössä. Näin ollen myös ihmisen alkoholiongelman ratkaisua tulee lähteä hakemaan holistisesti.

AA:n ohjelma on ensimmäinen kokonaisvaltaisesti alkoholiongelmaa lähestynyt toipumisohjelma. Kirjallisuus sekä palaverit tarjoavat alkoholistille mahdollisuuden perehtyä juomisongelmaansa halutessaan todella perusteellisesti.

Se onko raitis toipunut alkoholisti enemmän kuin se juova alkoholisti, joka vain on sulkenut korkin, on aivan alkoholistin itsensä päätettävissä. Toisin sanoen, ihmisellä on täysi vapaus valita oma polkunsa raittiina kuinka haluaa. Mikäli on juovana aikana ollut hevosvaras, niin saa halutessaan olla raittiinakin hevosvaras, mikäli kantti kestää ja raittiina pysyy. Pohjalta on myös mahdollisuus kehittyä raitistuneena ihmisenä eteenpäin ja näin luoda jotain uutta ja olla elämässään uusi ihminen, joka on enemmän kuin vain osiensa summa.

[b] “‘Mikäli minulla on tunti aikaa ongelman ratkaisuun, käytän 55 minuuttia ongelman määrittämiseen ja 5 minuuttia ratkaisujen miettimiseen.”

-Albert Einstein-[/b]