Kirjoittajakutsu: Kirjoita kokemuksesi omaisena toimimisesta

Päihdelinkin toimitus välittää viestin:


KIRJOITTAJAKUTSU

Kutsumme sinut kirjoittamaan artikkelia omaisnäkökulmasta. Toimitamme kokoomateoksen, jossa annamme puheenvuoron omaisille ja omaisten kanssa toimiville ammattilaisille. Omaisnäkökulmaa tarvitaan auttamistyön tueksi.

Artikkeli

Artikkeleissa kuvataan erilaisia elämäntarinoita sekä kokemuksia omaisena toimimisesta, viranomaiskohtaamisista sekä omaisen yhteiskunnallisesta asemasta. Tarkastelun kohteena ovat erilaiset omaiskokemukset, elämäntarinat sekä yhteiskunnan ja järjestöjen tukimuodot omaisen näkökulmasta. Artikkeleissa puheenvuoron saa perheen jäsenen tai läheisensä omainen, jonka kokemukset voivat liittyä mielenterveyskuntoutujan, vangin, vammaisen tai päihderiippuvaisen tukemiseen. Mukana saattaa olla myös artikkeleita, joissa kokemuksiaan jäsentävät lapsensa menettäneet vanhemmat tai isovanhemmat. Tämän lisäksi julkaisuun kutsutaan kirjoittajiksi myös lainrikkojien lapsia, jolloin lapsinäkökulma kuvaa omaisnäkökulman monisärmäisyyttä.

Julkaisun punaisena lankana on ajatus omaisten kokemuksien jäsentäminen erilaisista mahdollisuuksista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja elämänhallintataitojen sekä kokemuksen tuottamasta asiantuntijuudesta. Ammattilaiset pohtivat artikkeleissaan omaisten asemaa sekä heidän antaman tuen merkitystä osana asiakkaidensa kuntoutusta sekä elämänhallintaa. Artikkeleissa avataan myös erilaisia näkökulmia omaisista sekä heille tarkoitettujen hyvinvointipalveluiden saatavuudesta ja erilaisen tuen riittävyydestä.

Julkaisun artikkeleiden tarkoituksena on tuoda esille omaisten asemaa ja merkitystä asiakastyössä. Tarkoitus on myös tuoda esille yhteiskunnassa olevan omaisille tarkoitetun tukiverkoston eri silmukoita ja niiden aukkokohtia.

Kirjoittajakutsua lähetetään niin järjestöihin kuin eri omaistahojen kanssa toimiville sosiaalialan verkostoille. Haluamme lähestyä teemaa erilaisista lähestymistavoista ja tulokulmista. Julkaisuun kootaan erityylisiä kokemuksellisia sekä alan ammattilaisten puheenvuoroja. Artikkelikokoelman toimitustyössä noudatetaan julkaisueettisiä periaatteita.

Artikkelien edellytykset

-artikkeli liittyy omaisnäkökulmaan
-artikkelin oikoluvusta ja omista kirjoituksestaan vastaa kirjoittajat itse. toimituskunta ei sitoudu oikolukemaan/korjaamaan/muuttamaan kirjoituksia sen jälkeen kun ne on toimitettu julkaisua varten. Tekstejä saatetaan kuitenkin toimittaa. Toimitettujen tekstien julkaisuasusta sovitaan kirjoittajan kanssa.
-artikkelin pituus on vapaa artikkelin luonteesta riippuen
-kirjoittajan tulee lisätä mahdolliset lähdeviitteet kirjoituksen loppuun lähdeluetteloon (ohjeet lähdeluettelon laatimiseen löytyy täältä: kielijelppi.fi/kirjoitusvies … laatiminen)

  • artikkelin kirjoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää artikkelissaan mahdollisesti hyödyntämiään kuvia (kuvien tulee olla tarkkuudeltaan painokelpoisia 300 ppi) tai muita aineistoja

Mikäli haluaisit osallistua kirjan sisältöjen tuottamiseen, mutta et koe pystyväsi itse tuottamaan artikkelia, otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin voimme pohtia esimerkiksi haastatteluartikkelin tekemistä .

Julkaisemisperiaatteet

-artikkelit julkaistaan Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa
-artikkeleista ei makseta kirjoittajille korvausta
-kirjoittajat saavat sopimuksen mukaiset vapaakappaleet teoksesta, mikäli teos julkaistaan fyysisenä teoksena (kaksi vapaakappaletta ellei toisin sovita)
-artikkelin tekijänoikeudet jäävät artikkelin kirjoittajalle.

Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämäläheisyys on keskeisessä asemassa. Tätä tavoitetta edistetään myös herättämällä yhteiskunnallista keskustelua ja nostamalla esiin erilaisten asiantuntijoiden asemaa ja roolia yhteiskunnan eri alueilla muun muassa alueellisen vaikuttamistyön ja julkaisutyön keinoin.

Artikkelit kirjoitetaan ohjeiden mukaan ja toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen janika.lindstrom@laurea.fi viimeistään 31.10.2015 Mahdolliset taulukot ja kuviot lähetetään erillisinä tiedostoina ja niiden paikka merkitään artikkelitekstiin.

Teoksen toimituskuntaan kuuluu lisäkseni Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojohtaja Kimmo Kumlander.

Ystävällisin terveisin,
Janika Lindström
Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla Together we are stronger

Janika Lindström
Lehtori | Senior Lecturer
Rikosseuraamusala | Correctional Services
+358 (0)4 06375006, 09 88687032
janika.lindstrom@laurea.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu | Laurea University of Applied Sciences
Ratatie 22, 01300 Vantaa, Finland
Member of FUAS
fuas.fi